ຫ້ອງ Meihua Group Amino Acid Clean Room

ແລວເສດຖະກິດຫ້ອງສະອາດ

ພື້ນທີ່ຫ້ອງສະອາດ

ທຳ ຄວາມສະອາດWallາຫ້ອງແລະເພດານ

ປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງສະອາດ

ລະບົບຄວບຄຸມ TEKMAX